| 

Elit Grup

ÇARŞAMBA
May
23
Ana Sayfa arrow Makaleler arrow Bağış ve Yardımlar
Bağış ve Yardımlar PDF Yazdır e-Posta
 

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Zafer Arıhan

Eski Baş Hesap Uzmanı

 
 • 1) Genel Açıklamalar ve Kanuni Düzenlemeler:
 • a) Vergi Yükümlülerince Yapılan Bağış ve Yardımların İndirim Olarak Dikkate Alınması:

Vergi yükümlülerince yapılan bağış ve yardımlar, esas itibariyle işletme kazancının elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgili olmadığı için; yapılan bağış ve yardımların prensip olarak kurum kazancının hesaplanması sırasında gider ya da indirim olarak kaydedilmemesi;  diğer bir anlatımla, vergiye tabi kazançtan indirilmemesi gerekir.

Ancak, belli bazı kişi, kurum ve kuruluşlara bağış yapılmasını teşvik (Toplumsal dayanışmanın, sivil toplum örgütlerinin teşviki); ya da devleti bazı harcamalardan kurtarmak için bağışların, kurumlarca gider yazılmasını ve gelir vergisi yükümlülerince yıllık beyanname üzerinde kazançtan indirilmesini öngören yasa hükümleri mevcuttur.

Kurumlar ve gelir vergisi yükümlülerinin yapmış oldukları bazı bağış ve yardımların vergi matrahı ile ilgilendirilmesini ön gören  vergi kanunlarımızdaki hükümler;

 • i) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesinde;
 • ii) Gelir Vergisi Kanunu'nun 89 uncu maddesinde;
 • iii) Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinde

Yer almaktadır.

 • iv) Ayrıca, bazı özel kanunlarda da vergi yükümlülerinin yapmış oldukları bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahının hesaplanması sırasında indirim olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.
 • b) Bağış ve Yardımların Belgelendirilmesi:

Vergi Usul Kanunu'nun 227. maddesi hükmünce muhasebe defter kayıtlarının tevsiki mecburidir.

İşletmelerin mal ve hizmetlerinin bir bedel mukabilinde satılmasına ilişkin defter kayıtları, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi belgelerle tevsik edilir.

Fatura, V.U.K.'nun 229. maddesinde satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya isi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Yapılmış olan tanımdan anlaşılacağı üzere, fatura sadece bedel mukabilinde ve müşteri durumundaki kişilere yapılan mal ve hizmet teslimlerinin bedelinin, karşı tarafın borçlandığı tutarın belgelendirilmesinde kullanılacak bir ticari vesikadır. Yani, fatura bedelsiz olarak yapılan teslimleri tevsik amacı ile düzenlenmez. Satışı tevsik amacı ile kullanılan yazar kasa fişi, serbest meslek makbuzu, yolcu bileti gibi vesikalar açısından da durum aynıdır.

Prensip olarak bağış ve yardımlar, işle ilgili ve satış niteliğinde bir işlem olmadığı için, bu işlemlerin fatura veya benzeri vesikalarla tevsiki mecbur tutulmamalıdır.

Peki, o zaman bağış ve yardımlar nasıl belgelenmelidir? Mevzuata ve içtihatlara genel olarak bakıldığında bağış ve ispatına yarayabilecek, kanaat verici herhangi bir vesikanın bedelsiz teslim olayını tevsik için kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Bağışlama olaylarında, bağışı kabul edenin düzenleyip vereceği makbuz veya alındı belgesi yeterlidir.

Ancak, Maliye Bakanlığı, Kurumlar vergisi kanununun 10'uncu maddesindeki yetkisi çerçevesinde, 1 sayılı Kurumlar vergisi tebliği ile bağış ve yardımların şekil şartlarını belirlemiş olup bazı bağış ve yardımların, fatura ile belgelendirilmesini öngörmüştür. Hangi bağış ve yardımların fatura ile belgelendirileceği aşağıda ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

 • 2) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu Maddesi Uyarınca Kurum Kazancından İndirilecek Bağış ve Yardımlar:

5520 sayılı Kurumlar vergisi kanununun 10'uncu maddesinde açıklanmış olan bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilerek, kurum kazancından indirilebilir.

İndirimlerin yapılabilmesi, kurum kazancının bulunmasına bağlıdır. Beyanname üzerinde yeterli kazancın olmaması durumunda, indirim sonraki yıllara devredilemez. Diğer bir anlatımla, bağış ve yardım yapan kurumlar, kurum kazancının yetersiz olması ya da kurumun zarar etmesi halinde, bağış ve yardımları zarar olarak kaydederek (kurum zararı arttırarak) ertesi yıla aktarılmazlar. Eğer yeterli kurum kazancı varsa, bağış ve yardımlar indirim konusu yapılır.

Kurumlar vergisi kanununun 10'uncu maddesi uyarınca, indirimin uygulanmasına ilişkin usulleri belirlemeye "Maliye Bakanlığı" yetkilidir.

Ayni bağış ve yardım yapılması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

Anılan madde uyarınca, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilerek kurum kazancından indirilebilecek bağış ve yardımlar aşağıdaki gibidir;

 • a) Kurum Kazancının %5'i İle Sınırlı Bağış Ve Yardımlar:

Kurumlar vergisi yükümlülerince yapılmış olan bağış ve yardımların kurum kazancının %5'ini geçmeyen bölümü, kurumlar vergisi beyannamesinde kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

 • i) Bağış Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Bağış ve yardımların kurum kazancından indirilebilmesi için bu bağış ve yardımların;

 • (1) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,
 • (2) İl özel idarelerine,
 • (3) Belediyelere,
 • (4) Köylere,
 • (5) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,
 • (6) Kamu yararına çalışan derneklere,
 • (7) Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara

Yapılması gereklidir.

 • ii) İndirimin Diğer Koşulları:

Ayrıca, bağış ve yardımın kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesi için bağış ve yardımın;

 • (1) Makbuz karşılığı olması,
 • (2) Karşılıksız yapılması,
 • (3) Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi,
 • (4) Beyannamede gösterilmesi gerekir.

İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.

 • iii) İndirilebilecek Bağış Ve Yardım Tutarının Hesaplanması:

Kurumlar vergisi matrahının hesaplanması sırasında, indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardım tutarının bulunmasında, dikkate alınacak kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutardır. Aşağıdaki tabloda kurum kazancından indirilebilecek bağış ve yardımların hesaplanma şekli yer almaktadır.

 • b) Eğitim Ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar:

Eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerine yönelik olarak, kurumlar vergisi yükümlülerinin yaptıkları bağış ve yardımlar kurum kazancının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabilmektedir.

 • i) Bağış Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerini geliştirmek ve devam ettirmek amacıyla yapılan bağış ve yardımların herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kurum kazancından indirilebilmesi için bu bağış ve yardımların;

 • (1) Genel bütçeli kamu idarelerine,
 • (2) Özel bütçeli kamu idarelerine,
 • (3) İl özel idarelerine,
 • (4) Belediyelere,
 • (5) Köylere

Yapılması gereklidir.

 • ii) Yapılacak Bağışlar:

Kurumlar vergisi matrahından indirilecek bağışlar:

 • (1) Okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamaların,
 • (2) Söz konusu tesislerin inşası için yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımların,
 • (3) Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtları ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların

tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

 • iii) Kapsam Dışı Kuruluşların Durumu:

Okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası için yukarıda sayılan kuruluşlar dışındaki kamuya yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar ise o yılki kurum kazancının %5'i ile sınırlı olmak üzere bu kapsamda indirim konusu yapılabilecektir.

 • iv) Okul:

 "Okul"  doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimleri ifade etmektedir. Rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okulları da bu kapsamda değerlendirilir.

 • v) Sağlık Tesisi:

 "Sağlık Tesisi" Sağlık Bakanlığınca sağlık tesisi kapsamında değerlendirilen kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.

 • vi) Belgelendirilme:

Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların makbuz karşılığı yapılmış olması gereklidir. Aşağıdaki belirtilmiş olan durumlarda, aşağıda belirtilen belgelerle bağış ve yardımların kanıtlanması gerekmektedir.

 • (1) Ayni Bağış ve Yardımlar:
 • (a) İşletmenin Aktifinden Veya Stokundan Çekilerek Ayni Bağış ve Yardım Yapılması:

İşletmeden çekilip bağışlanan değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne, faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konulacak; yetkili kimseler tarafından imzalanacaktır.

 • (b) Dışarıdan Satın Alınarak Ayni Bağış Ve Yardım Yapılması:

Kamu kurum ve kuruluşu tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmesi yeterlidir. Düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değeri, cinsi ve miktarı belirtilecektir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

 • (c) Nakdi Bağışlar:

Nakdi bağışların bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi mümkündür.

 • c) Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;

 • i) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,
 • ii) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dâhil olmak üzere, görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
 • iii) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
 • iv) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,
 • v) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
 • vi) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına,
 • vii) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
 • viii) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
 • ix) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,

•x)      Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların %100'ü kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilebilecektir. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. Bu çerçevede yapılacak bağış ve yardımlar için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.

 • d) Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımlar:

Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla, Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı, kurum kazancından indirilebilecektir.

 • 3) Özel Kanunlara Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar:

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, matrahtan indirebilecek bağış ve yardımlarla ilgili olarak diğer kanunlarda da özel hükümler bulunmaktadır.

Aşağıda belirttiğimiz kanunlar uyarınca vergi matrahını etkileyebilen bağışlar açısından, % 5' lik sınır söz konusu değildir. Bu bağış ve yardımlar şunlardır;

 • a) İlköğretim ve Eğitim Kanunu Uyarınca Nakdi Olarak Yapılan Bağışlar:

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76'ncı maddesinin (g) fıkrasına göre; gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığında yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.

Anılan kanun uyarınca yapılacak bağışların, vergi matrahından tamamen indirilebilmesi için sadece eğitim ve öğretim kurumlarına, makbuz karşılığında ve nakit şeklinde yapılması gerekmektedir.

 • b) Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu'na Yapılan Nakdi Bağışlar:

278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'un 13. maddesi uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna makbuz mukabili yapılacak para bağışları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirebilecektir.

 • c) Yüksek Öğretim Kanunu'na Göre Yapılacak Nakdi Bağışlar:

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 56/b maddesine göre; gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, gelir ve kurumlar vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.

Anılan kanuna göre yapılan bağış ve yardımların gelirden indirilebilmesi için, bağış veya yardımın üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılmış olması gerekmektedir. Fakültelere, yüksek okullar vb kurumlara yapılan bağış ve yardımlar bu düzenlemeye göre gelirden indirilememektedir.

Yukarıda belirtilen kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların bu kanun kapsamında indirilebilmesi için, yapılan bağış veya yardımın nakden yapılmış olması gerekir.

 • d) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar:

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 44. maddesine göre; Emekli Sandığı'na ait,

 • i) Dinlenme ve bakımevlerine yapılması,
 • ii) Bu bağışların dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılması,

şartlarıyla yapılan bağışlar ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.

 • e) Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kanunu'nu Uyarınca Yapılan Nakdi Bağışlar:

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 20/b maddesine göre; gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya kuruluşlarına makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar gelir ve kurumlar vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.

 • f) Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu'nu Uyarınca Yapılan Nakdi Ve Ayni Bağışlar:

2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 101. maddesinde, Yüksek Kuruma ve bağlı kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yılı içinde verecekleri beyannamelerde gider kaydedilebileceği belirtilmiştir.

 • g) Sosyal Yardımlaşma Ve Yardımlaşma Teşvik Kanunu İle Oluşturulan Fona Yapılan Nakdi Ve Ayni Yardımlar:

3294 Sayılı Kanun uyarınca mükellefler tarafından sosyal dayanışma ve yardımlaşma fonu ve vakıflarına yapılacak nakdi ve ayni bağış ve yardımlar gelirden ve kurum kazançlarından indirilebilecektir.

 • h) Milli Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu'nu Uyarınca Yapılan Nakdi Ve Ayni Bağış Ve Yardımlar

4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu'nun 12. maddesi ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik uyarınca; yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları ile her türlü tesis, bakım ve koruma masrafları gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülebilecektir.

 • i) 4306 Sayılı Kanun Uyarınca Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim İçin Yapılan Nakdi Bağışlar:

4306 sayılı sekiz yıllık kesintisiz eğitim için gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığında yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.

Anılan kanun uyarınca yapılacak bağışların, vergi matrahından tamamen indirilebilmesi için sadece eğitim ve öğretim kurumlarına, makbuz karşılığında ve nakit şeklinde yapılması gerekmektedir.

 • j) Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'a Göre Yapılacak Nakdi Ve Ayni Yardımlar:

15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 44 ve 45'inci maddelerine göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bu kanunun 33'üncü maddesi gereğince fona verilen hisseler, verildikleri yılın yıllık beyannamesi ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilebilecek, afetlerden zarar görenlere yardımda bulunmak üzere kurulan Milli Yardım Komitesi ve mahalli yardım komitelerine makbuz mukabilinde yapılacak bağış ve yardımlar ise gider olarak dikkate alınabilecektir.

Bu hükümlere göre, genel hayatı etkileyen afetlerden etkilenenlere harcanmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince makbuz karşılığında yapılacak nakdi ve ayni bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu'nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun bağış ve yardımla ilgili maddelerinde yer alan miktarlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden veya kurum kazançlarından indirilecek veya gider olarak dikkate alınabilecektir.

Genel hayatı etkileyen afetlerden etkilenenlere yapılacak harcamaları karşılamak üzere 7269 Sayılı Kanun'a göre kurulan "Fon"a verilmek üzere kamu kurumları, mahalli idareler, mal sandıkları, hayır kurumları, Türkiye Kızılay Derneği ile diğer kuruluşlara makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar ve bankalarda fon veya fona aktarılmak üzere anılan kuruluşlar adına açılan hesaplara yatırılan paralar ile Türkiye Kızılay Derneği'ne yapılan ayni bağışlar yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilecektir.

Afetlerden zarar görenlere yardımda bulunmak üzere oluşturulan Milli Yardım Komitesi ile mahalli yardım komitelerine makbuz mukabilinde yapılacak nakdi ve ayni bağışlar beyanname ile bildirilecek gelir ve kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Yardım komiteleri, afet hali nedeniyle acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere 7269 Sayılı Kanun'a dayanılarak Bakanlar Kurulu'nun 1.4.1988 tarihli ve 88/12777 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan "Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik" çerçevesinde illerde ve ilçelerde vali ve kaymakamlarca oluşturulacak kurtarma ve yardım komiteleridir.

Nakdi bağışların indirilebilmesi veya gider kaydedilebilmesi için bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuz veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontları (Makbuz ve dekontta, kabul edilen bağışların bu amaçla kabul edildiğinin belirtilmesi şartıyla) ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ayni bağışlar için ise mükellefler malın cinsini, miktarını ve maliyet bedelini (amortismana tabi iktisadi kıymetler için net aktif değeri) gösterir bir fatura ve buna ilişkin sevk irsaliyesi düzenlemek zorundadırlar. Yardımların tesliminde yardım yapılan kuruluşlardan makbuz alınacak, makbuz verilmemesi halinde ise bir tutanak düzenlenecektir. Mükellefler yaptıkları ayni yardımları düzenlenen bu makbuz veya tutanaklara istinaden indirim veya gider olarak dikkate alabilecektir.

 • k) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa Göre Yapılan Bağışlar:

2955 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi kanununun 46/b maddesine göre, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisine makbuz karşılığı yapılacak nakdi bağışlar, gelir ve kurumlar vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.

 • l) Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar:

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre; vakfa yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

 • m) İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajansa Yapılan Her Türlü Nakdî ve Aynî Bağış ve Yardımlar:

2.11.2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajansa yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı; gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilir."

 • n) Gazete, Dergi veya Diğer Kuruluşlarca Düzenlenen Kampanyalara Yapılan Bağış ve Yardımlar:

Gazete, dergi veya başka kurum ve kuruluşlar, yaygın olarak yaptıkları kampanyalarla para toplamakta, böyle durumlarda yardımlar bankalarda açtırılan hesaplarda toplanmaktadır. Bu kampanyalarda toplanan paraların bağışlanacağı yere göre bağış ve yardımlar sınırsız olarak veya Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları'nda yer alan sınırlar çerçevesinde, beyan edilen gelirden indirilebilmekte veya gider yazılabilmektedir.

Ancak, düzenlenen kampanyalara katılan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan bağış ve yardımların, vergi matrahından indirilebilmesi için, bu bağış veya yardımın yapıldığı kurum veya kuruluş tarafından verilen makbuzla belgelendirilmesi gerekir. Kampanyayı düzenleyen tarafından bu amaçla bankalarda açtırılacak hesaplara para yatıranlara bankalarca verilecek dekontlarda, bu hesabın kampanyaya ait olduğunun ve daha sonra hesaplarda toplanan paraların tamamının ilgili kurum veya kuruluşa devredileceğinin belirtilmesi şartıyla banka dekontları ile belgelendirilmesi de mümkündür.

 • 4) Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Niteliğindeki Bağış ve Yardımlar:

Yukarıda açıklanmış kanuni düzenlemelerde yer almayan bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi yükümlüleri tarafından, kurumlar vergisi matrahının hesaplanması sırasında indirim olarak dikkate alınamazlar. Bu tür harcamalar, kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.

 • 5) Bağış ve Yardımların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu:
 • a) Genel Açıklamalar:

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1 maddesine göre ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Öte yandan, anılan kanun'un 3/a maddesi uyarınca, vergiye tabi malların her ne surette olursa olsun;

 • i) Vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi,
 • ii) Vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi teslim sayılan haller arasında sayılmıştır.

Ayrıca kanunun 5. maddesinde, vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlanması da hizmet ifası sayılan haller arasında tarif edilmiştir.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, işle ilgili (Ticari, zirai ve mesleki kazancın elde edilmesiyle ilgili teslim ve hizmetlerin yanı sıra, yukarda açıklanmış olan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları da KDV'ne tabi olup bu teslim ve hizmetler nedeniyle de KDV hesaplaması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, İşletmeler tarafından karşılıksız olarak yapılan bağış ve yardımlar, işletmeye ait malların vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi anlamında olup bu bağış ve yardımlar nedeniyle de KDV hesaplaması gerekmektedir.

Ancak, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, KDVK'nun 17/2-b, 17/2-d ve 17/4-s maddelerinde yer alan bağış ve yardımlar, KDV'den istisna tutulmuş olduğu için sadece, bu maddede yer alan bağış ve yardımlar için KDV hesaplanmayacaktır.

Öte yandan, ülkemizde uygulanan katma değer vergisi, esas itibariyle vergi indirimi mekanizmasına dayanan bir vergidir (Gayrisafi Hâsıla tipi). Mal ve hizmet alımlarında ödenmiş olan KDV'nin; hasılat KDV' inden indirilebilmesi için vergiye tabi bir işlemin yapılmış olması şarttır. Çünkü katma değer vergisi sisteminde alış vesikalarında gösterilen verginin indirilmesi, bu malların satışı sırasında mala eklenen değerin vergilendirileceği düşüncesine dayanır. Eğer vergiye tabi bir teslim yapılmamışsa; prensip olarak teslim edilen bu malın alımı sırasında ödenmiş olan KDV'de indirilemez. KDVK' unda vergi indirimi yapılmayacak durumlar, KDVK' un 30. maddesinde sayılmış bulunmaktadır. Bu maddede yer alan vergiler, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir.

 KDVK' un 30. maddesinin (a) bendinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılmayacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Dolayısı ile işletmelerin yapmış oldukları karşılıksız bağış ve yardımlara konu olan malın alımı sırasında ödenmiş olan KDV'de indirilemez.

Ayrıca, kanunun 30/d maddesi uyarınca Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen (kanunen kabul edilmeyen) giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi de, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir.

Bu itibarla, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan giderler dışında kalan, işle ilgili bulunmayan veya işletme sahibinin özel tüketimine yönelik harcamalar niteliğinde bulunan ve sair kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin belgelerde gösterilen katma değer vergisi tüketici durumunda bulunan işletme veya işletme sahibi üzerinde kalacaktır.

 • b) Bedelsiz Teslimlerde Katma Değer Vergisi Matrahı:

Kanun'un 27. maddesi uyarınca, bedelsiz olarak yapılan işlemlerde, KDV matrahının Vergi Usul Kanunu'nun 267. maddesi hükümlerine göre tespit edilecek emsal bedel veya emsal ücret olacaktır.

Vergi Usul Kanunu'nun 267. maddesi hükümlerine göre, emsal bedel sıra ile aşağıdaki yöntemlere göre tespit edilir.

 • i) Söz konusu maldan, teslimin yapıldığı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedel bu satışlara uygulanan ortalama emsal fiyattır. Bu ölçünün uygulanabilmesi için aylık satış miktarının, emsali bulunacak malın miktarına nazaran % 25 den az olmaması şarttır.
 • ii) Ortalama emsal fiyat yönteminin tatbiki mümkün olmuyorsa, emsali bulunacak malın maliyet bedeline, toptan teslimler için bu maliyetin % 5 i, perakende teslimler için % 10 unu ilave suretiyle mükellef tarafından emsal bedel tespit edilir.
 • iii) Bu ikinci yöntemin de uygulanma imkanı yoksa emsal bedel ilgililerin müracaatı üzerine, Takdir Komisyonu'nca takdir yoluyla belli edilir.

Ancak, yazımızın 2/a-ii bölümünde açıklandığı üzere, ayni bağış ve yardım yapılması halinde, kurumlar vergisi açısından bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınacaktır.

Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları arasındaki bu çelişkiyi çözecek bir açıklama, henüz yapılmamıştır.

Bize göre, mal değerinin kurumlar vergisi kanunundaki açıklamalara göre dikkate alınması, sadece KDV hesaplanması için emsal bedelinin kullanılması doğru olacaktır.

 • c) Katma Değer Vergisine Tabi Bedelsiz Teslimler:

İşletmelerde meydana gelebilecek KDV hesaplamasını gerektiren bedelsiz teslim şekilleri şöyle sıralanabilir:

 • i) Vergiye tabi malların işletme sahibine bedelsiz teslimi yahut işletme sahibinin bila bedel hizmetten faydalanması,
 • ii) İşle ilgisi bulunmayan üçüncü kişilere bedelsiz mal teslimi yahut bunların bila bedel hizmetten faydalanmaları,
 • iii) Kanun'un 17/2-b, 17/2-d, ve 17/4-s maddesindeki istisna dışındaki mal ve hizmet bağışlanması,
 • iv) Vergiye tabi malların işletme personeline bedelsiz verilmesi veya personelin bedelsiz olarak hizmetten istifade ettirilmesi.

Kanun'un 3/a ve 5. maddelerinde düzenlenen ve KDV hesaplamasını gerektiren bedelsiz teslimler bunlardan ibarettir. (1 No.lu KDV Genel Tebliği II-B bölümü)

Aşağıdaki bölümde bedelsiz teslim türleri içinde bağış ve yardımların durumu ele alınmış ve incelenmiştir.

 • d) KDV Hesaplanmasını Gerektiren Bağış ve Yardımlar:
 • i) İşletme Sahibine Yapılan Bedelsiz Mal ve Hizmet Teslimleri veya İşle İlgisi Bulunmayan Üçüncü Kişilere Yapılan Bağışlar:

İşle ilgisi olmaksızın (Kanuni tabiri ile vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla) yapılan bu gibi teslimlere örnek olabilecek işlemler şunlardır.

 • (1) Örnek:Tıbbi Cihazlar ithalat ve satışını yapan bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesinin, işletmenin ticari mal stokuna dahil edilmiş bir tansiyon ölçme cihazını evinde kullanması.

Bu örnekte, bedelsiz teslim edilen tansiyon aletinin emsal bedeli üzerinden, KDV hesaplanması ve teslimatın vuku bulduğu ay KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu teslim için fatura düzenlenmesine gerek yoktur. İşletme sahibince, işletmeden bedelsiz olarak çekilen tansiyon aletinin, cinsini, miktarın çekiliş tarihini gösterir, yönetim kurulu üyesince imzalanmış bir makbuz, bir tutanak veya bu bilgileri havi yönetim kurulu üyesince imzalanmış muhasebe fişi yeterli olacaktır. Bedelsiz ya da bedelli fatura düzenlenmesi sorun yaratmaz.

 • (2) Örnek:Tıbbi Cihazlar ithalat ve satışını yapan bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesinin, işletmenin ticari mal stokuna dahil edilmiş bir tansiyon cihazını, geliri yetersiz ve özürlü olmayan ihtiyaç sahibi bir tanıdığına, şirketçe bağışlanması. Bu örnekte, bedelsiz teslim edilen mal ve hizmetlerin emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması gereklidir.

Bu açıklamalar ışığında yukarıdaki örnekleri rakamlandıralım:

Birinci örnekteki tansiyon cihazının maliyet bedelinin 100,- YTL. (+KDV) olduğunu ve işletmenin böyle bir tansiyon cihazını daha önce hiç alıp satmadığını varsayalım; Bu takdirde tansiyon cihazının emsal bedeli, maliyet bedeline, perakende satışlar için öngörülen % 10 ilavesi ile bulunacak 110,- YTL. dır. Yevmiye maddesi şu şekilde yapılacaktır.

İkinci Örnekte, tansiyon cihazının işletmeden çekildiği ayda, aynı tansiyon cihazından onbeş tane satıldığını ve bunların ortalama satış fiyatının KDV hariç 120,- YTL ve stoklardaki ortalama maliyet bedelinin 100,- YTL(+KDV)  Olduğunu varsayarsak; yevmiye maddeleri şu şekilde yapılacaktır.

Tansiyon cihazının emsal bedeli, , perakende satışların ortalama satış fiyatı olup yevmiye maddesi şu şekilde yapılacaktır.

 • ii) İndirilecek Katma Değer Vergisinin Durumu:

KDVK'nun 17. Maddesine göre istisna kapsamına girmeyen yukarıdaki işlemler ile ilgili girdi KDV'si prensip itibariyle indirilebilir. Ancak, bağış ve yardımın kanunen kabul edilmeyen gider olması durumunda, bu mallara ilişkin girdi KDV'de indirilemez. KDVK'nun 58'inci ve 30/d maddeleri uyarınca," Kanunen Kabul Edilmeyen Gider" olarak kaydedilir.

 • e) Kurum Kazancından İndirilmesi Mümkün Olmayan Ancak KDV'den Müstesna Tutulmuş Mal ve Hizmet Bağışlarının Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu:

Tıbbi Cihazlar ithalat ve satışını yapan bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesinin, işletmenin ticari mal stokuna dâhil edilmiş bir tekerlekli sandalyeyi, geliri yetersiz ve özürlü olan ihtiyaç sahibi bir tanıdığına, şirketçe bağışlanması. Bu örnekte, bedelsiz teslim edilen mal ve hizmetlerin emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanmasına gerek yoktur. Çünkü KDVK'nun 17/4-s maddesi uyarınca, Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi KDV'den müstesna tutulmuştur. Bu bağış için KDV hesaplanmasına gerek yoktur. Öte yandan, tekerlekli sandalyenin alımı nedeniyle yüklenilmiş katma değer vergisi de olmayacağı için indirimin iptali söz konusu olmayacaktır.   Bu bağışı kabul edenin düzenleyip vereceği makbuz veya alındı yazısı yeterlidir. Bedelli ya da bedelsiz fatura da düzenlenebilir.

 • f) Kurum Kazancından İndirilmesi Mümkün Olan KDV'den Müstesna Tutulmuş Mal ve Hizmet Bağışlarının Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu:

K.V.K.'nun 10'uncu maddesinde ve özel kanunlarda yer alan hükümlere göre, vergiye tabi kazançtan indirilmesi mümkün olan mal ve hizmet bağışlarında da prensip olarak KDV hesaplanması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda hesaplanan KDV kurumlar vergisi mükelleflerince gider yazılacak, kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Ancak, prensipte böyle olmakla beraber, KDV Kanunu'nun 17/2-b, 17/2-d ve 17/4-s maddelerinde yer alan bağış ve yardımlar istisna kapsamındadır. Hali hazır kurumlar vergisi kanununa göre, gider kaydı mümkün bulunan bütün bağışlar söz konusu istisna kapsamına girmektedir.

17/2-b fıkra uyarınca, bedelsiz teslim işlemi Kanunların gösterdiği gerek üzerine yapılıyorsa, bedelsiz teslim kime yapılmış olursa olsun, teslime konu mal ve hizmetin cinsi, mahiyeti ne olursa olsun istisna uygulanacak KDV hesaplanmayacaktır.

Keza 17. maddenin 1. fıkrasında sayılan;

 • (1) Genel ve katma bütçeli dairelere,
 • (2) İl özel idarelerine,
 • (3) Belediyelere,
 • (4) Köylere,
 • (5) Bunların teşkil ettikleri birliklere,
 • (6) Üniversitelere,
 • (7) Döner Sermayeli Kuruluşlara,
 • (8) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,
 • (9) Siyasi Partilere,
 • (10) Sendikalara,
 • (11) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz olan emekli ve yardım sandıklarına,
 • (12) Kamu menfaatine yararlı derneklere,
 • (13) Tarımsal amaçlı kooperatiflere,
 • (14) Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara

yapılan her türlü mal ve hizmet bağışları KDV den istisna edilmiştir. İstisnadan faydalanabilmek için teslimin sosyal amaç taşıması şart değildir. Çünkü yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü mal ve hizmet bağışlan KDV den istisna edilmiştir. Bu istisna hükmünün Kanun' un 17/2 bendinde (b) fıkrası olarak yer alması ve bendin başlığının, "Sosyal amaç taşıyan istisnalar" olması, teslim konusu mal veya hizmete istisna uygulanması için bunun sosyal amaçlı olup olmadığının araştırmasını gerektirmez. Bedelsiz teslime konu mal ve hizmetin cinsi, mahiyeti ne olursa olsun, mal bedel ödemeden teslim alan veya hizmetten bedelsiz olarak faydalanan taraf yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birisi ise, teslimin sosyal amaçlı olduğu varsayılıp istisna uygulanabilmelidir. Bu görüşümüz doğrultusunda muktezalar verilmiştir. Mesela bir okul inşa edip Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağışlayan bir mükellef, bağışa konu mal sosyal amaçlı değil eğitim amaçlı olduğu için teslim dolayısıyla okulun emsal bedeli üzerinden KDV hesaplamak zorunda mı kalacaktır? Tabii ki hayır. Biz kanun koyucunun yukarıdaki kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bedelsiz teslimi istisna etmek istediğini (belki de, bu kurum ve kuruluşlara yapılacak her türlü bağışı sosyal amaçlı saydığını) düşünüyoruz.

Örnek: İnşaatı 3 yıl süren bir okul binası ve içindeki eğitim araçlarını, 86/10942 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun şekilde ilgili Bakanlığa bağışlayacak olan kurumun, bu amaçla yaptığı masraflar KDV leri ile birlikte masrafın yapıldığı yılda gider yazılacaktır. İleride vergi istisnasından istifade ederek teslim edilecek olan bu okul ile ilgili girdi KDV lerin indirim konusu yapılması mümkün değildir. (K.D.V.K. Md:30/a)

Bahsi geçen kurum ve kuruluşlara yapılan bağışların gelir ve kurumlar vergisi tatbikatında gider yazılmasına müsaade edilmiş olup olmadığı, KDV istisnasında etkili değildir.

Kanunun 17/2-d maddesine göre yapılan bağış ve yardımlarda kültürel amaçlı bağış ve yardımlar olup bağış ve yardımların KDV karşısındaki durumu 17/2-b maddesindeki durumla aynıdır.

Örnek: Tıbbi Cihazlar ithalat ve satışını yapan bir anonim şirketçe, işletmenin ticari mal stokuna dahil edilmiş bir EKG cihazı Devlet hastanesine bağışlanmıştır. EKG cihazının maliyet bedeli 3000,-YTL'dır(+KDV). Bu örnekte, bedelsiz teslim edilen EKG cihazının emsal bedeli üzerinden, KDV hesaplanmasına gerek yoktur. Çünkü bu teslim KDVK'nun 17/2-b maddesi uyarınca KDV'den müstesna tutulmuştur.

Öte yandan, yüklenilen KDV, KDVK'nun 30/a ve 58'inci maddeleri uyarınca indirilemeyecek gider olarak kaydedilecektir.

Bu teslim için fatura düzenlenecektir. Çünkü işletmeden çekilip bağışlanan değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne, faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak; yetkili kimseler tarafından imzalanması gerekmektedir (Ek:1 Fatura Örneği)

Bu bağış, bağış yapılan mal işletme aktifinden yapılmayıp dışarıdan alınıp yapılsaydı; Kamu kurum ve kuruluşu tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmesi yeterli olacaktı. Tabiî ki bu teslim belgesinde; bağışlanan kıymetin değeri, cinsi ve miktarı belirtilecektir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturanın arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

Yevmiye Maddeleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 • ii) İndirilecek Katma Değer Vergisinin Durumu:

17. Maddeye göre istisna edilen işlemler ile ilgili girdi KDV indirilemez ve duruma göre, gider veya kanunen kabul edilmeyen gider hesaplarına kaydedilir. (Md. 30/a; 1 seri nolu KDV G.T. XIB bölümü)

 • g) KDV'nin İndirim Konusu Yapılacağı Bağışlar:

Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler ise iade edilmez.